skip to main content
Training en coaching
Ondernemer in het sociaal domein
Coaching certificaat

Certificaat Coaching
(pdf, 1 MB)
Training & coaching

Als geregistreerde instelling voor beroepsonderwijs kan RIESJE training en coaching aanbieden zonder BTW plicht voor u.

Onderwerpen en thema’s
De training en coaching kan betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen en thema’s die spelen binnen jeugdhulpverlening, veiligheid en zorg en welzijn. Vrij recent ben ik bijvoorbeeld gevraagd voor:
 • Trainen van sociaal wijkteams op het werken met 1Gezin1Plan, een methodiek voor werken met multiprobleemgezinnen die uitgaat van de krachten van het gezin en hun systeem. Aansluiten en niet overnemen is het motto.
 • Het trainen en coachen van sociale (wijk)teams in het (generalistisch) vraaggericht werken. Centraal stond het stimuleren van teambuilding en het oefenen met casuïstiek.
 • De signalering, preventie en hulpverlening aan slachtoffers van loverboys en andere geweldsrelaties. Daarbij richt ik mij ook op de (professionele)omgeving van slachtoffers, zoals jongerenwerkers en scholieren.
 • Het trainen en coachen van groepstrainers, die werken met kinderen die getuige waren van huiselijk geweld.
Werkwijze
Na een persoonlijk intakegesprek met alle deelnemers, waar mogelijk aangevuld met een kijkje achter de schermen tijdens teamoverleg en werk in uitvoering, breng ik in beeld wat de individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsvraagstukken zijn. Hierop schrijf ik vervolgens het meest wenselijke trainingsaanbod. Mijn trainingen zijn dus altijd maatwerk, afgestemd op het niveau van de deelnemers.
In overleg met de Opdrachtgever bespreken we welke onderwerpen aangeboden zullen worden en hoeveel dagdelen we daarvoor gaan gebruiken. Ik geef daarbij aan of de verhouding tussen de wensen van de Opdrachtgever en inzet van uren reëel is.
In mijn offerte verwerk ik onderdelen als oefenen met methodieken, theoretische onderbouwing, concretisering aan de hand van casuïstiekbesprekingen, coaching on the job, et cetera.

Mijn achtergrond
Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en heb jarenlang ervaring in de jeugdzorg opgedaan. Sinds 2005 werk ik als zelfstandige in het sociaal domein. Mijn opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten en daarnaast welzijnsorganisaties. Ik werkte als kwartiermaker / projectleider in de ontwikkeling van diverse welzijnsprojecten en heb daartoe ook regelmatig inhoudelijke trainingen voor professionals verzorgd, zoals het leren signaleren van loverboyproblematiek, het hulpverlenen aan slachtoffers en het samenwerken in een ketenaanpak. Ook in het begeleiden van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld heb ik professionals getraind. De afgelopen jaren ben ik in verschillende gemeenten (Ede, Woudenberg en Neder-Betuwe) werkzaam geweest als kwartiermaker / teamleider van sociaal wijkteams. De kennis die ik in al deze jaren heb opgedaan en verdiept zet ik momenteel in om onder andere sociaal wijkteams te managen, te coachen en te trainen. Dit deed ik al in Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden, Renkum, Tilburg en voor een congresbureau.
Mijn activiteiten zijn primair gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden aan de professionals in sociaal wijkteams. Dit doe ik volgens een aantal methodieken:
 • Trainen van vaardigheden door groepsonderwijs, afwisselend middels rollenspelen, aanbieden van theorie en samenwerking/uitwerking in kleine groepjes.
 • Individuele- en groepsgesprekken om houdingsaspecten te verbeteren en op de juiste wijze de huishoudens te begeleiden.
 • Generalistisch te leren werken door het gestructureerd uitwisselen van kennis en daarop samenwerking te zoeken.
 • Bevorderen van kennis door het aanbieden van theorie gericht op methodes als wrap around care, sociale netwerkstrategieën, planmatig werken in multiprobleemgezinnen, etc.
 • Casuïstiekbesprekingen waarin de teamleden leren hoe kantelingsgericht te denken en te handelen en volgens bepaalde uitgangspunten te werken.
Voorbeelden van de onderwerpen die ik aanbied:
 • Kosten- en batenbewust werken
 • Netwerkgericht werken
 • De-problematiseren
 • Samenwerken met vrijwilligers en met vrijwillig medewerkers
 • Afschalen en opschalen van professionele hulpverlening naar voorliggende en 2e lijnsvoorzieningen. Wanneer, waarom en hoe doe je dat?
 • Samenwerken doe je aan de voorkant, met inwoners, algemene voorzieningen en welzijn.
 • Op je handen zitten waardoor inwoners zelf actief worden in het zoeken naar oplossingen voor hun hulpvragen.
 • Verschil tussen werken als hulpverlener, als consulent en als coach voor gezinnen; wat doe je anders?!
 • Voeren van casusregie
 • Voeren van procesregie
 • Vraaggericht werken, hoe doe je dat en waarom is dat effectiever?
 • Normaliseren van hulpvragen
Eerdere opdrachten:
2018 feb tot juli 2018
Trainer 1Gezin1plan Zevenaar
2017 feb tot 2017 juni
Casuïstiek begeleider Sociaal Team Rijnwaarden
2016 juni tot 2017 jan
Teamcoach Toegangsteam Midden-Zuid, Tilburg
2016 jan tot 2016 juli
Coach sociaal team Renkum
2015 okt tot jan 2017
Trainer sociaal teams (Renkum, Rijnwaarden, Duiven)
2014 feb tot dec 2014
Supervisor uitvoerenden ‘Achter de Voordeur’
2014
Trainer/spreker ‘deelnemen aan sociaal teams’