skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Veiligheid

Sinds de transitie van het sociaal domein vraagt het onderwerp veiligheid steeds meer aandacht. Als gevolg van bezuinigingen en het anders inrichten en organiseren van zorg of ondersteuning dreigt een groeiende groep mensen tussen wal en schip te vallen. Denk aan ouderen, jongeren met complexe problematiek, mensen met een psychiatrische aandoening en verslaafden en daklozen. Veel van hen zijn onvoldoende in staat hun weg te vinden in alle veranderingen.

Signalen verbinden aan oplossingen
De ontwikkelingen in zorg en ondersteuning kunnen ten koste gaan van de veiligheid van kwetsbare mensen en hun naasten. Zeker als mensen onvoldoende zorg of ondersteuning krijgen die zij wel nodig hebben of als deskundigheid ontbreekt of niet toereikend is. Het tijdig signaleren van gevallen waarbij het misgaat, of dreigt te gaan, is ontzettend belangrijk zodat op de korte en lange termijn oplossingen kunnen worden geboden.

Wat kan ik betekenen?
Ik heb diverse projecten begeleid gericht op veiligheid, zoals loverboy-problematiek, huiselijk geweld en criminaliteit. Onderwerpen die vaak om specifieke kennis en ervaring vragen. Ik ondersteun gemeenten en organisaties bij het verbinden van oplossingen aan signalen. Op verschillende niveaus kan ik van betekenis zijn, bijvoorbeeld in de rol van adviseur, ontwikkelaar of als coach van uitvoerders die dicht op kwetsbare groepen mensen acteren. Samen met de opdrachtgever breng ik het vraagstuk en de signalen in kaart en zoek ik naar korte en lange termijn oplossingen. Hierbij kijk bijvoorbeeld naar mogelijkheden op buurt- en wijkniveau en binnen het sociale netwerk van mensen.
Loverboy aanpak

Artikel loverboy aanpak
(pdf, 583 kB) - mrt.2008