skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Ketenregie huiselijk geweld
Gemeente Eindhoven
2007 - 2008

De opdracht
De gemeente Eindhoven wilde dat problematiek van huiselijk geweld door het Veiligheidshuis zou worden opgepakt. Het Veiligheidshuis vroeg mij de regie op dit onderwerp op te pakken en een plan van aanpak te ontwikkelen. Die moest breder zijn dan alleen huiselijk geweld. Ook ander relationeel geweld zoals meisjesbesnijdenis, eergerelateerd geweld en loverboy-problematiek moest aan deze aanpak verbonden zijn.

Mijn aanpak
Tijdens het project nam ik deel aan de beleidsoverleggen die werden gevoerd door managers/besturen van organisaties gericht op huiselijk geweld. Ik heb samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties en –professionals, met politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten.
Ik had daarnaast een aanjagersrolrol in het scheiden van het wekelijkse casusoverleg over huiselijk geweld in een strafrechtoverleg én een hulpverleningsoverleg. Ik zat de overleggen voor en maakte samen met de regiegroep afspraken over de gewenste situatie en werkwijze.
Ook werkte ik proactief aan de regionalisering van de aanpak voor het tijdelijke huisverbod. Ik heb onder meer een bijeenkomst georganiseerd waarin burgemeester en wethouders uit de regio informatie kregen over wat het tijdelijk huisverbod inhield en hoe zij dachten dat de mandatering daarvan geregeld zou moeten worden. Na het afronden en overdragen van dit project schreef ik nog een aanpak voor kinderen die getuige waren van huiselijk geweld en heb ik medewerkers getraind hoe deze methodiek uit te voeren.

Het resultaat
Twee casussusoverleggen waarin verschillende partners betrokken waren, maar die wel intensief met elkaar samenwerkten. Door de scheiding in overleggen werd efficiënter met de tijd van de betrokkenen omgegaan en was er meer ruimte voor uitgebreidere bespreking van de casussen.
Het project ‘tijdelijk huisverbod’ werd regionaal besproken en ingevuld.
Foto Riesje