skip to main content
Aandachtsgebied jeugd
Ondernemer in het sociaal domein
Ketenregie jeugdprostitutie en regionalisering
Veiligheidshuis Eindhoven
2005 - 2008

De opdracht
Er waren vermoedens van loverboy-problematiek in Eindhoven. Echter was er onvoldoende zicht op de daadwerkelijke feiten en ontbrak er een aanpak om slachtoffers te voorkomen en te helpen. Ik kreeg de opdracht om een ketenaanpak te ontwikkelen op het gebied van preventie, opvang en hulpverlening en repressie.

Mijn aanpak
Ik heb contact gezocht met politie, Openbaar Ministerie, (jeugd)hulpverleningsorganisaties, scholen en de GGD over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van loverboy-problematiek. Het doel was het realiseren van een netwerk waarin ketenpartners intensiever met elkaar samenwerken op dit onderwerp. Ik heb workshops georganiseerd van waaruit werkgroepen ontstonden. Iedere werkgroep nam een deel van de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met de brede opdracht aan de slag te gaan.

Op het gebied van preventie heb ik op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs lessen over loverboys en weerbaarheidstrainingen georganiseerd. Specifieke aandacht ging uit naar jongeren met een verstandelijke beperking.
Ten behoeve van opvang en hulpverlening heb ik een meldpunt opgezet en medewerkers getraind. Daarnaast stelde ik een zorgcoördinator aan en voor alle ketenpartners beschreef ik het proces van ‘signaal naar melding naar aanpak’.
Op Repressie heb ik onder meer samen met de politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over de taakverdeling en samenwerking ten aanzien van slachtoffers en daders. Ik heb dit proces vervolgens gemonitord. Daarnaast heb ik samen met de repressiepartners een aanpak voor daderpreventie ontwikkeld. En met het team ‘mensenhandel’ overlegd over hun rol in de keten en samenwerking met ketenpartners.

Het resultaat
Een sluitende stedelijke en regionale aanpak opgeleverd ten aanzien van loverboy-problematiek op de terreinen preventie/opvang & hulpverlening/repressie. Daarnaast een netwerk van ketenpartners gecreëerd die, vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden en volgens vastgestelde werkprocessen, intensief met elkaar samenwerken op dit onderwerp.
Ik heb een meldpunt gerealiseerd waar inwoners en professionals met hun signalen en vermoedens terecht kunnen en accuraat worden geïnformeerd en geholpen. Daarnaast heb ik een documentatiemap opgeleverd en een informatiebrochure over alle betrokken ketenpartners en waarvoor zij te benaderen zijn.
Op diverse scholen heb ik projecten in gang gezet gericht op het voorkomen van slachtoffers van loverboys.
Loverboy aanpak

Artikel loverboy aanpak
(pdf, 583 kB) - mrt.2008